Miljo_GR_72dpi_web.jpg

 

Pretect AB – ett miljödiplomerat säkerhetsföretag.

Pretect är ett miljödiplomerat företag och vårt mål är att verka för en god yttre och inre miljö. Miljön har hög prioritet i allt vi gör. 
Men våra ambitioner stannar inte där: Vi eftersträvar att vara ledande i vår bransch inom miljöarbetet.

Det innebär att:

Vårt agerande skall medverka till en hållbar miljöutveckling - en utveckling som tillgodoser 
nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Vi naturligtvis skall följa tillämplig lagstiftning och gällande föreskrifter och andra krav inom området.

Vi på Pretect regelbundet skall utvärdera våra kunders krav och förväntningar på oss när det gäller miljön.

Dessutom skall vi arbeta med ständiga förbättringar med avseende på miljö - inte då minst
genom aktiv påverkan på externa intressenter i allmänhet och leverantörer i synnerhet.
Detta för att vi, våra kunder och leverantörer skall arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.